"The ultimate aim of education is the development of character"

งานพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร (Teacher & Staff Professional Development)

เกี่ยวกับหน่วยงาน (About)

แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร (Teacher & Staff Professional Development Department) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน สังกัดฝ่ายวิชาการ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีภารกิจที่สำคัญอยู่ 3 ส่วน คือ การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการทางการศึกษา และการจัดการความรู้ในสถานศึกษา

ภารกิจของหน่วยงาน (Mission)

1. วางแผนและดำเนินการในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากรของโรงเรียนในแต่ละปีการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและจุดเน้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. กำหนดกรอบมาตรฐานวิชาชีพของครูผู้สอนและบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของโรงเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรของโรงเรียน
3. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในด้านการออกแบบการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
4. ตรวจประเมินผลงานประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อเทคโนโลยีของครูในทุกระดับการศึกษา
5. กำหนดแนวทางในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) ของครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียนให้มีคุณภาพ
6. ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ของโรงเรียน สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนและบุคลากรสนับสนุน รวบรวม สังเคราะห์ จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้ของโรงเรียนต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
7. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
8. ออกแบบ พัฒนา กำกับ ดูแล การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565
9. ประสานงานและให้บริการออกแบบ ผลิตและพัฒนาสื่อกราฟิก สื่อวีดิทัศน์ และสื่อสารสนเทศอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานต่าง 
10. ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
11.  ดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลของแผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การให้บริการ (Services)

1. อบรมให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอ
2. ออกแบบ ผลิต สื่อกราฟิก สื่อสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
3. บันทึกภาพนิ่ง วีดิทัศน์ ตัดต่อวีดิทัศน์ ผลิตวีดิทัศน์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียน
4. ให้คำปรึกษาในเรื่องการออกแบบการสอน การพัฒนานวัตกรรม การทำวิจัยชั้นเรียน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี และการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
5. บันทึกและจัดเก็บผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสื่อเทคโนโลยีของครูผู้สอน
6. ดำเนินกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ของครูผู้สอน

ข่าว-ประกาศของหน่วยงาน (Announcement)

สาระและความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

Active Learning

Distance Learning

Higher Order Thinking

QuICS Model

การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

การผลิตสื่อ Infographic

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้

การวิจัยในชั้นเรียน

การเรียนรู้กลับด้าน

การเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

กระบวนการ Lesson Study ปี 2565

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง (Links)