ปรัชญา คำขวัญ และตราสัญลักษณ์

ปรัชญาของโรงเรียน

เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัย

The Ultimate Aim of Education is the Development of Character

คำขวัญของโรงเรียน

คุณธรรมนำปัญญา พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม

คติพจน์

LUX ET VERITAS

"แสงสว่างและความจริง" (Light and Truth)

ตราสัญลักษณ์ ร.ร.