"The ultimate aim of education is the development of character"

สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใช้ถ่ายทอดหรือนำข้อมูลในลักษณะต่างๆ จากผู้ส่งไปยังผู้รับ เพื่อให้รับรู้และเข้าใจความหมายได้ตรงกัน ในการเรียนการสอน สื่อที่ใช้เป็นตัวกลางนำความรู้ในกระบวนการสื่อสาร ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเรียกว่า สื่อการเรียนการสอน (Instructional Media) ในทางการศึกษามีคำที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เช่น สื่อการสอน (Instructional Media or Teaching Media) สื่อการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ช่วยสอน(Teaching Aids) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของ เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) ซึ่งหมายถึง การนำเอาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการต่าง ๆ มาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น

.
.
Previous slide
Next slide

ปฏิทินงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566  วิเคราะห์-วางแผน-ดำเนินการผลิต/พัฒนาสื่อเทคโนโลยี
1-31 มกราคม 2566  ส่งผลงานสื่อเทคโนโลยี โดยอัปโหลดไฟล์สื่อที่ผลิตเข้าในระบบ 
1 -10 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการของระดับการศึกษา
11 -18 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจประเมินผลงานสื่อเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการวิชาการส่วนกลาง
25 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลผลงานสื่อเทคโนโลยี (กิจกรรม Knowledge Sharing)

การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

การผลิตสื่อวีดิทัศน์ (VIDEO)

ปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ติดต่อ แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โทร. 555-556