"The ultimate aim of education is the development of character"

ประวัติราชวงศ์

พระมหากรุณาธิคุณของมหาจักรีบรมราชวงศ์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นจากความศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์ ซึ่งนำไปสู่การวางรากฐานการศึกษาในล้านนาโดยคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน และโดยพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระบรมราโชบายรับเอาศิลปวิทยาการของชาติตะวันตกเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะมิชชันนารีเข้ามาประกาศศาสนา และเผยแพร่ศิลปะวิทยาการ ตลอดจนให้เสรีในการนับถือศาสนา ส่งผลให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งในพระนครและหัวเมืองทั่วราชอาณาจักร สืบเนื่องจากนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์แก่โรงเรียนเสมอมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2449 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามกุฎราชกุมาร  เสด็จเยือนประพาสมณฑลพายัพ ศาสนาจารย์แฮรีส ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาวางศิลารากอาคารบัทเลอร์ ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังแรก และทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า “The Prince Royal’s College” และโรงเรียนได้ใช้สีประจำพระองค์คือสีน้ำเงิน และสีขาวเป็นสีประจำโรงเรียน 

พระราชชายาเจ้าดารารัศมี เสด็จกลับเชียงใหม่ครั้งแรกและได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2452 ทรงประทานเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเป็นเงิน 200 บาท โดย ศาสนาจารย์เอ็ม บี พาล์มเมอร์ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ เป็นผู้กราบทูลรับเสด็จด้วยความชื่นชมยินดีที่ทรงมีพระเมตตาต่อมิชชันนารี คณะครูและนักเรียนทุกคน

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก ในขณะที่ทรงรับราชการในกองทัพเรือ ได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนพร้อมกับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2458 และ เสด็จเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2468 พร้อมกับการเสด็จเยี่ยมโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ขณะดำรง ตำแหน่งอธิบดีกรมมหาวิทยาลัย  ต่อมาในปี พ.ศ.2472 เสด็จมาเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาลแมคคอร์มิค อันเป็นที่รู้จักในพระนาม “หมอเจ้าฟ้า” พระองค์ท่านทรงโปรดให้นักเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคโดยมีแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2469 ทรงพระราชทานเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเป็นเงิน 350 บาทและพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย แก่ศาสนาจารย์แฮรีส ในฐานะที่เป็นผู้สร้างความเจริญในด้านการศึกษาและเป็นกรรมการสุขาภิบาลที่มีส่วนในการพัฒนานครเชียงใหม่ให้มีความเจริญมากมายหลายด้านในโอกาสดังกล่าวโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยได้จัดคณะครู นักเรียน และนักเรียนเก่า เข้าร่วมขบวนแห่ทูลพระขวัญในวันที่เสด็จมาถึงนครเชียงใหม่ และนำคณะนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยร่วมกับนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดแสดงมหรสพรำโคม ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ในพระราชพิธีสมโภชช้างพลายสำคัญ เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2469 

สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จประพาสภาคเหนือ ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียน ฯ และเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเพาเวอร์สฮอลล์ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่า ฯ เป็นผู้รณรงค์หาทุนในการก่อสร้าง ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2471

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2501 ทรงมีพระราชดำรัสความว่า “รู้สึกยินดีที่เชียงใหม่มีโรงเรียนดีๆ ที่สง่างาม และมีบริเวณกว้างขวางเช่นนี้ ยินดีที่มีโอกาสมาพบครูที่ดีมีน้ำใจ อุตส่าห์สั่งสอนเด็กด้วยใจรักเป็นเวลายาวนาน ขอให้ครูทุกคนจงช่วยกันอบรมสั่งสอนเด็กเถิด เป็นบุญเหลือหลายที่ได้ช่วยเหลือเยาวชนของชาติ ยินดีที่ได้เห็นนักเรียนทุกคนเรียบร้อยดี ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนดี มีบริเวณงดงามมาก”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย นำวงดุริยางค์และคณะนักร้องประสานเสียง บรรเพลงถวายหน้าพระที่นั่งเป็นประจำทุกปีในวโรกาสเสด็จฯ สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร โปรดเกล้าให้ มล.จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดอาคารร่มเกล้า ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2521

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงรับโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเป็นโรงเรียนในพระอุปถัมภ์ พร้อมทั้งเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์และพระราชทานนามอาคาร “เพชรรัตน-สุวัทนา” ซึ่งสร้างในโอกาสครบรอบ 80 ปีของโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2529 และเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2530 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการพระราชทานนามโรงรียน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554