"The ultimate aim of education is the development of character"

นโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

Policy, Plan and Quality Assurance

เกี่ยวกับเรา About Us

มุ่งพัฒนามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสู่คุณภาพในระดับสากล

  1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ครอบคลุมงานทุกฝ่ายสู่มาตรฐานในระดับสากล

  2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวงจร PDCA และเป็นไปตามกฎกระทรวง

  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในระบบประกันคุณภาพการศึกษา

  4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและมีคุณภาพ เอื้อต่อการบริหารจัดการ

  5. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

  1. พัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ครอบคลุมงานทุกฝ่ายสู่มาตรฐานสากลและสอดคล้อง EQA

  2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันคุณภาพด้วยวงจร PDCA เน้นการประเมินผลงานโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และนำผลการประเมินไปใช้

  3. ปรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

  4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ มีข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน

  5. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับจุดเน้นและนโยบายของโรงเรียน

โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพ

งานนโยบายและแผน Policy and Plan

รายงานการดำเนินงาน