ศาสนาจารย์บัณฑิต อินทรเทพ

อนุศาสก

นางมาลี จินดารัตน์

หัวหน้างานศาสนกิจ

นายเก่ง ปัญญาสุริยะ

ครูฝ่ายศาสนกิจ

นายวสันต์ กัณทะวรรณา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจคริสเตียนศึกษา

นายเถกิงศักดิ์ ปินตา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจคริสเตียนศึกษา

นางสาววรัทยา อารีญาติ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจคริสเตียนศึกษา

นางสาวปัทมาภรณ์ พลเยี่ยม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจคริสเตียนศึกษา

นางสาวอัคราภรณ์ ตาคำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพันธกิจคริสเตียนศึกษา

Rev.Dr.Junwoo Jang

มิชชันนารี

Mrs.Youngmi Cho

มิชชันนารี