ผู้บริหารและหัวหน้างานตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

กรรมการบริหารภายใน

ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ

บัณฑิต  อินทรเทพ
อนุศาสก

ปัญญา  สกุลปั้นทรัพย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.ดุษิต  พรหมชนะ
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักเรียน

พันธุ์ศักดิ์  ตั้งใจดี
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ดร.กีรติกันย์  เฟื่องกาญจน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ

วัลลีย์  ครินชัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับประถมศึกษา

รัตนาภรณ์  ตียาพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศุภชัย  ยันต์พิเศษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิญญ์  ตนานนท์
หัวหน้าระดับปฐมวัย

หัวหน้าแผนกสนับสนุนการเรียนการสอน

ดร.กิตติพันธ์  อุดมเศรษฐ์
หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาชีพ ส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร

ประทินรัตน์  วิยาโรเอล
หัวหน้าแผนกวิเทศสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ชุลีพร  แก่นวงค์
หัวหน้าแผนกบุคลากร

อรัญญา  ศรีดาวเรือง
หัวหน้าแผนกทะเบียน

โสภิณ  ประกอบของ
หัวหน้าสำนักงานบริหาร

ไพรรุ่ง  งามสมพรพงศ์
หัวหน้าแผนกส่งเสริมคุณภาพการบริหาร

ธัญญธร  ปรีชารัตน์
หัวหน้าแผนกการเงิน

สายสุนีย์  สายสำราญ
หัวหน้าแผนกบัญชี

ทัดดาว  อักกพันธานนท์
หัวหน้าแผนกจัดซื้อและพัสดุ

พิชิต  ต๊ะวงค์
หัวหน้าแผนกบริการและภูมิทัศน์

รัฐนันท์  ปัญญาบุญ
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ IT

หัวหน้างานสนับสนุนการเรียนการสอน

พงค์เทพ  นันตาบุญ
หัวหน้าสำนักงานวิชาการและกิจการนักเรียน

มาลี  จินดารัตน์
หัวหน้างานศาสนกิจ

รุ่งกานต์  วังบุญ
หัวหน้างานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี

ดร.ขัติยา  ปิยะรังษี
หัวหน้างานส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

สุทธิพร  อินชัย
หัวหน้างานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ

ฐาปนิก  พญามงคล
หัวหน้างานจิตวิทยาการปรึกษา แนะแนวและการศึกษาพิเศษ

ดวงใจ  สุนทราภรณ์
หัวหน้างานร้านค้า

เมธาวี  สันติสุข
หัวหน้างานบริการ

ปิยะนาถ  ใจคำ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

อุปถัมภ์  สุขา
หัวหน้างานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน

ปราโมทย์ ประเสริฐเลิศอารีย์
หัวหน้างานเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

รักษ์พงศ์  สิทธิธัญญ์
หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม

พยุงศักดิ์  กองราช
หัวหน้างานซ่อมบำรุง

หัวหน้าสนับสนุนการเรียนการสอน

ศมน  กลิ่นสุคนธ์
หัวหน้าห้องสมุด

พว.ศิริพร  สมุทคุปติ์
หัวหน้าพยาบาล

ธนบดี  เกษสุวรรณ
หัวหน้าดนตรี

สุรพงษ์  เชิงอักษร
หัวหน้ากีฬา

อรทัย  วจนะรัตน์
หัวหน้าศิลปะการแสดง

อรณัชชา  ใหม่ศรี
หัวหน้าศิลปะและการออกแบบ

ธมลวรรณ  ด้วงอ้าย
หัวหน้าโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ

Liang Fa Cheng
หัวหน้าภาษาจีน

ผู้ประสานงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (PRC CARE)

มีเรียม  โตศิลากุล
ผู้ประสานงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ ป.1-6

โยสิยาห์  ไตรรัตนโชติ
ผู้ประสานงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ ม.1-3

ณรงค์ศักดิ์  เมธีชุติกุล
ผู้ประสานงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ระดับ ม.4-6