"The ultimate aim of education is the development of character"

ปฏิทินงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2565

พฤษภาคม 2565 – มกราคม 2566  วิเคราะห์-วางแผน-ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
31 สิงหาคม 2565  ส่งหัวข้อและโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนที่ระดับการศึกษา
1-31 มกราคม 2566  ส่งผลงานวิจัยเป็นไฟล์ PDF เข้าในระบบ 
1 -10 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจประเมินผลงานวิจัยโดยคณะกรรมการของระดับการศึกษา
11 -18 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจประเมินผลงานวิจัยโดยคณะกรรมการวิชาการส่วนกลาง
25 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อและมอบรางวัลผลงานวิจัยในชั้นเรียน (กิจกรรม Knowledge Sharing)

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Word

แบบฟอร์มโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน
ปีการศึกษา 2565 ไฟล์ Pdf

ผลงานวิจัยและพัฒนา ( R&D) รูปแบบนวัตกรรมของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

ผลงานได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เหรียญเงิน ระดับประเทศของคุรุสภา ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มค-เมย 2560 

โครงการวิจัยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ : สบร. (องค์การมหาชน) ปี 2558-2560

โครงการวิจัยของสำนักงานพันธกิจการศึกษา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปี 2562 โดยโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการวิจัย 

ปรึกษาเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนติดต่อ แผนกพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมคุณภาพครูและบุคลากร โทร. 555