"The ultimate aim of education is the development of character"

งานสื่อสารองค์กร

PRC Corporate Communications Department

CO01

งานสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายการจัดการและเทคโนโลยี มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ทำการวิเคราะห์ รวบรวม และนำเสนอข้อมูลต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน รวมถึงมีวิธีการสื่อสารที่แสดงภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน ด้วยวิธีการ ช่องทาง และสื่อสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ

งานสื่อสารองค์กรของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ดำเนินการครอบคลุมการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงเรียน และการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ยังดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ตลอดจนการผลิตและจัดทำสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและวีดีทัศน์ ให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอมีความถูกต้อง เหมาะสม สวยงาม ถูกต้อง ชัดเจน แสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียน

ขอบข่ายงานงานสื่อสารองค์กร

1. งานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

 • เว็บไซต์ www.prc.ac.th (Thai)
 • Clip กิจกรรมของโรงเรียน
 • Poster
 • Cutout
 • Banner
 • แผ่นพับ

2. งานผลิตหนังสือ สิ่งพิมพ์

 • วารสาร That is PRC (ปีการศึกษาละ 2 ฉบับ)
 • หนังสืออนุสรณ์ Year book
 • รายงานประจำปี (ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผนฯ)
 • หนังสือสรุปนักเรียนดีเด่น (ร่วมกับฝ่ายวิชาการฯ)
 • สูจิบัตร
 • การ์ดเชิญ

3. งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ

4. งานชมรมเสียงตามสาย

 • ข่าวประจำวัน
 • ดูแลและพัฒนา/จัดการอบรมให้นักเรียนในชมรม

5. งานชมรม PRC Mass Media

 • ดูแลและพัฒนา/จัดการอบรมให้นักเรียนในชมรม
 • จัดทำคลิปกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน
 • บันทึกภาพกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน

6. งานบันทึกภาพและจัดเก็บข้อมูล

 • บันทึกภาพกิจกรรมส่วนกลางทั้งในและนอกโรงเรียน
 • จัดเก็บภาพใน Shared Drive / Google Drive

7. งานพิพิธภัณฑ์

 • ออกแบบและทำสื่อที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
 • จัดเก็บ ดูแลอุปกรณ์ วัสดุทางสถาปัตยกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
 • ดูแลและพัฒนานักเรียนมัคคุเทศก์น้อย
 • ดูแลการจัดกิจกรรมและนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์
 • ดูแลนักเรียนและให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

8. งานเอกสาร / ธุรการ

 • แผนงานและโครงการ
  ระบบการจัดเก็บเอกสาร
 • ประสานงานหน่วยงานใน/นอก

9. งานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

 • ดูแลความเรียบร้อยและให้การต้อนรับเบื้องต้น
 • จัดเตรียมของที่ระลึก

 10. งานรับโทรศัพท์ (Operator)

 • รับ-โอนสายโทรศัพท์ ให้กับผู้ที่โทรเข้ามาติดต่อกับหน่วยงานในโรงเรียน

11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย