ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ประถมศึกษาตอนต้น

The 50th PRC Music Night : The Documentary

นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นระดับประถมศึกษาตอนต้น

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เด็กหญิงมัชฌิมา เลิศมัลลิกาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับประกาศนียบัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพระดับประถมศึกษาตอนต้น