"The ultimate aim of education is the development of character"

ลงทะเบียนเข้ารับฟังบรรยายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

เชิญเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนแก่บุคคลที่สนใจสมัครเรียนให้แก่บุตรหลาน ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 โดยจัดการบรรยายเป็นรอบ            รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ณ อาคาร To Serve Admissions Office 

คลิก “click here” เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  15 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. 

จากนั้นรอเจ้าหน้าที่จากสำนักงานติดต่อกลับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

*โปรดอ่านรายละเอียดในฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนลงทะเบียน

การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การนำเสนอข้อมูลกี่ยวกับโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนในรูปแบบการบรรยาย โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมตามแผนกที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน โดยจะเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป

Under the application process

(ระดับชั้นที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรับสมัคร)

ORIENTATION

ADMISSIONS PROCESS

Admissions Information
Visit To Serve Admissions Office

To Serve Admissions Office and Language Centre

Monday - Friday 08:00 AM - 16:30 PM / Saturday 09:00 AM - 16:00 PM
Tel. 053 242 550 ext. 252, 254, 224
E-Mail: [email protected]

To Serve - Admissions Office, Language Centre and Scholarship Abroad


Back to main page