"The ultimate aim of education is the development of character"

ลงทะเบียนเข้ารับฟังบรรยายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

เชิญเข้าร่วมรับฟังข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนแก่บุคคลที่สนใจสมัครเรียนให้แก่บุตรหลาน ในระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2567 โดยจัดการบรรยายเป็นรอบ รอบละประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ณ อาคาร To Serve Admissions Office 

คลิก “click here” เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  15 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 น. 

จากนั้นรอเจ้าหน้าที่จากสำนักงานติดต่อกลับ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

*โปรดอ่านรายละเอียดในฟอร์มให้ครบถ้วนก่อนลงทะเบียน

การสัมมนาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การนำเสนอข้อมูลกี่ยวกับโรงเรียน และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนในรูปแบบการบรรยาย โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนเพื่อขอเข้าเยี่ยมชมตามแผนกที่สนใจให้บุตรหลานสมัครเรียน โดยจะเปิดให้บริการในปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป

ภาพบรรยากาศการจัดบรรยายข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงเรียนฯ และข้อมูลการรับสมัครนักเรียนแก่บุคคลที่สนใจสมัครเรียนให้แก่บุตรหลาน ในวันที่ 1 และ 3 เมษายน 2567  เวลา 9.00 – 10.30 น. ณ อาคาร To Serve Admissions Office

โปรดติดตามการจัดบรรยายสำหรับปีการศึกษาถัดไปหน้าเว็บไซต์โรงเรียนหรือติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานรับสมัครนักเรียนฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Under the application process

(ระดับชั้นที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรับสมัคร)
ระดับชั้นที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการรับสมัคร

ระดับชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3)
โปรแกรมส่งเสริมอัจริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Exellence Program: STEP)

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โปรแกรมส่งเสริมอัจริยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Exellence Program: STEP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รอบรับตรง (Portfolio)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รอบทั่วไป
Previous slide
Next slide

ORIENTATION

For More Information

Admissions Information
Visit To Serve Admissions Office (near by Serve U yogurt)

To Serve - Admissions Office, Language Centre and Scholarship Abroad

Back to main page