"The ultimate aim of education is the development of character"

ประวัติ

             บ้านแฮรีสสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1905 เพื่อเป็นบ้านพักและอาคารอำนวยการของศาสนาจารย์ วิลเลียม แฮรีส เป็นอาคารหลังแรกสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล ใช้เป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่ใช้เป็นสถานที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 1906

              บ้านแฮรีสได้ใช้เป็นอาคารอำนวยการ อาคารเรียน และอาคารดนตรีสำหรับฝึกซ้อมดุริยางค์ จนกระทั่งเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1989 เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้บ้านแฮรีสและเครื่องดนตรีทั้งหมด ซึ่งนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญ ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญ จึงได้ทำการก่อสร้างบ้านแฮรีสใหม่ในบริเวณที่ตั้งเดิม โดยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบเดิมไว้ทุกประการและทำพิธีเปิดบ้านแฮรีสขึ้น วันที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 1993

            ในปี ค.ศ. 1996 บ้านแฮรีส ได้รับการประกาศให้เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์  โรงเรียนได้ใช้บ้านแฮรีสหลังใหม่เป็นอาคารอำนวยการอยู่ระยะหนึ่ง จนสร้างอาคาร Grace Hall เสร็จ จากนั้นได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์โรงเรียน โดยดำริของ อ.พงษ์  ตนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น  และได้ประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 2000

                ในปี ค.ศ. 2016 โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส ภายใต้แนวคิดที่ว่า “PRC Museum : Our History Our Pride” สรรค์สร้างให้พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดยการกำหนดจุดเน้นในการจัดแสดงที่ปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ มีการใช้เทคโนโลยี และด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนปัจจุบัน ที่จะนำผลงานจากการสืบค้นและพัฒนามาจัดแสดงเล่าเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงในส่วนของงานปรับปรุงสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงสีอาคาร งานปรับปรุงระบบแสงสว่าง ให้เหมาะสมกับการเข้าชมมากยิ่งขึ้น

ส่วนจัดแสดง

             พิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย มีลักษณะเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น รูปแบบโคโลเนียล ประกอบด้วยส่วนจัดแสดงและเส้นทางสัญจรภายในพิพิธภัณฑ์ ดังนี้

โบรชัวร์

การให้บริการ

บุคคลภายนอก : สามารถทำจดหมายถึงผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ โรงเรียน เพื่อขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ

บุคลากรภายในโรงเรียน : สามารถจองสถานที่เข้าชมผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน

เวลาทำการ :     วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

                          (ปิดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่ตั้ง:                  117 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

โทร:                    053-242550, 053-242038 ต่อ 126, 248

E-mail:             [email protected]

Website:          https://museum.prc.ac.th/