"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนภายนอก และนักเรียน ป.6 PRC ที่สนใจสมัครเข้าเรียนรอบรับตรง Portfolio
กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร และชำระค่าใบสมัคร                        5 – 16 มิถุนายน 2566

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์           21 มิถุนายน 2566
และพิมพ์บัตรประจำตัวฯ

วันสัมภาษณ์                                                       24 มิถุนายน 2566
วันประกาศผลผ่านสัมภาษณ์                             28 มิถุนายน 2566
วันรายงานตัว โอนจ่ายเงิน                                 29 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 2566

 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการรับสมัคร
 • นักเรียนภายนอก
 1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
 3. เอกสารผลการเรียน (ปพ.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5
 4. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน
 5. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB
 6. คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมบอกเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมนี้ (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) เฉพาะผู้ที่สมัครโปรแกรม EEP

 • นักเรียนภายใน
 1. จดหมายแนะนำตัวพร้อมระบุเหตุผลในการสมัครเข้าเรียน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (portfolio) ขนาดไม่เกิน 25 MB
 3. คลิปวิดีโอแนะนำตนเอง พร้อมบอกเหตุผลที่อยากเข้าศึกษาต่อในโปรแกรมนี้ (ความยาวไม่เกิน 2 นาที) เฉพาะผู้ที่สมัครโปรแกรม EEP
รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบรับตรง

English Excellence Program: EEP

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้ และประสบการณ์รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการสอน และการใช้ชีวิตประจำวัน มีกรอบการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
    (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – สัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติ
    3.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน ใบงานที่ทำในห้องเรียน หรือผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวดแข่งขัน)
    3.2 เกียรติบัตรหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ (ถ้ามี

Science & Mathmatics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะนำศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลือกเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่ตรงกับความสามารถในระดับสูงต่อไปได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
    และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดของการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัด หรือจากหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อพวช. สวทช. เป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการบูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขในการเรียน มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งส่งเสริมการ่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า
    3.50 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
   แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรายละเอียดของการได้รับรางวัล หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและ       นอกโรงเรียน เช่น การสอบแข่งขันต่าง ๆ (ASMO, TEDET, สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย,
   การสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ฯลฯ) ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่               เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรม หรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความภาคภูมิใจทางคณิตศาสตร์

Technology Excellence Program: TEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดดิจิทัลไลเซชั่น การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-3 มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด เลือกคิด วางแผน ออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
    และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดดังนี้
     3.1  ผลงานของการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เช่น
            ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGE (FLL) หรือ World Robot
            Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion
            Association (Thai-Japanese) การประกวดทำคลิปวีดีโอ การประกวดออกแบบดีไซน์ การประกวด                      วาดรูป ในระดับภาค หรือโครงการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
            หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้าน
            วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทาง                                คณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
            ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ
   3.2  ตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์หรือมีความภาคภูมิใจ

Chinese Excellence Program: CEP

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมจีน ทำการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอน ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดพื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีทักษะการอ่านออกเสียงระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี เข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญของภาษาจีน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อวิชาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
    2.1 นักเรียนภายนอก
           2.1.1 กรณีผู้สมัครนักเรียนภายนอกไม่มีเรียนรายวิชาภาษาจีน
                  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม)
                  ไม่ต่ำกว่า 3.00
           2.1.2 กรณีผู้สมัครนักเรียนภายนอกมีเรียนรายวิชาภาษาจีน  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาจีน
                   ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00
     2.2 นักเรียนภายใน PRC  มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5
           (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. นักเรียน PRC : มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
    แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน หรือใบงาน หรือ
    ผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวด/
    แข่งขัน) นำมาในวันสัมภาษณ์

* หมายเหตุ : กรณีนักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือทักษะภาษาจีนในระดับจังหวัด เป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไปหรือภาษาจีน YCT 2 หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย วิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ ให้แนบ เกียรติบัตรหรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติมในแฟ้มสะสมผลงานด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224 วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.

ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก 500 บาท
นักเรียน PRC 200 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 – 16 มิถุนายน 2566

1682993801468