การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนภายนอก และนักเรียนป.6 PRC ที่สนใจสมัครเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (Excellence Program)
กำหนดการรับสมัคร

29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565   รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
15 กันยายน 2665   ประกาศรายชื่อ และพิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
17 กันยายน 2565   วันสัมภาษณ์
21 กันยายน 2565   ประกาศผลการสัมภาษณ์

 

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน (บังคับแนบไฟล์เฉพาะนักเรียนภายนอก)
2. เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 (บังคับแนบไฟล์เฉพาะนักเรียนภายนอก)
3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน (บังคับแนบไฟล์เฉพาะนักเรียนภายนอก)
4. แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรายละเอียดตามที่แต่ละโปรแกรมฯ ระบุ โดยจัดทำแล้ว export หรือสแกนเป็นไฟล์ pdf แนบกับการสมัครทางระบบออนไลน์ และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

รูปแบบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

 ให้จัดทำเป็นรูปเล่มไม่เกิน 10 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมปกและคำนำ) สแกน หรือ export เป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียวขนาดไม่เกิน 25 MB ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับตามรายการที่กำหนด และนำฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครในรอบรับตรง

English Excellence Program: EEP

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ สอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World)” จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ และสอดแทรกกระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และเปิดโลกทัศน์สู่โลกด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ เช่น Day Camp, Field Trip, EEP Symposium Day, Volunteer Camp, Portfolio, และสอบวัดระดับ CEFR โดยหน่วยงานองค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลยุโรปทุกภาคเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – สัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติ
    3.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน ใบงานที่ทำในห้องเรียน หรือผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวดแข่งขัน)
    3.2 เกียรติบัตรหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ (ถ้ามี)

Science & Mathmatics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะนำศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลือกเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่ตรงกับความสามารถในระดับสูงต่อไปได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดของการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัด หรือจากหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อพวช. สวทช. เป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการบูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขในการเรียน มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งส่งเสริมการ่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรายละเอียดของการได้รับรางวัล หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน เช่น การสอบแข่งขันต่าง ๆ (ASMO, TEDET, สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ฯลฯ) ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรม หรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความภาคภูมิใจทางคณิตศาสตร์

Technology Excellence Program: TEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดดิจิทัลไลเซชั่น การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-3 มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด เลือกคิด วางแผน ออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดดังนี้
   3.1   เอกสารแสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (ปพ.1)
   3.2  ผลงานของการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เช่น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGE (FLL) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) การประกวดทำคลิปวีดีโอ การประกวดออกแบบดีไซน์ การประกวดวาดรูป ในระดับภาค หรือโครงการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ
   3.3  ตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์หรือมีความภาคภูมิใจ

Chinese Excellence Program: CEP

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมจีน ทำการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอน ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดพื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีทักษะการอ่านออกเสียงระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี เข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญของภาษาจีน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อวิชาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. นักเรียนภายนอก
    2.1 นักเรียนภายนอกที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาจีน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
    2.2 นักเรียนภายนอกที่เรียนวิชาภาษาจีน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. นักเรียน PRC : มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน หรือใบงาน หรือผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวด/แข่งขัน) นำมาในวันสัมภาษณ์

* หมายเหตุ : กรณีนักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือทักษะภาษาจีนในระดับจังหวัด เป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไปหรือภาษาจีน YCT 2 หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย วิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ ให้แนบ เกียรติบัตรหรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติมในแฟ้มสะสมผลงานด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกทะเบียน โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 123 ในวันและเวลาทำการ 09:00-16:00 น.

PRCSchool
Admission

@reg-prc

ค่าสมัคร
นักเรียนภายนอก 500 บาท
นักเรียน PRC 200 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565

82840269_10221684205879499_506276025999556608_n