การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียนภายนอกที่สนใจสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ) ใน 5 รายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
**** หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ทางโรงเรียนฯ กำหนด ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

กำหนดการรับสมัคร

5 – 23 กันยายน 2565   รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
29 กันยายน 2665   พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
1  ตุลาคม  2565   วันสอบคัดเลือก
5  ตุลาคม  2565   ประกาศผลการสอนคัดเลือก

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 
2. สมุดรายงานผลการเรียน (ปพ.6) ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะหน้าปกสมุดรายงานผลการเรียนที่ระบุชื่อนักเรียนและหน้าที่แสดงผลการเรียนที่ระบุชื่อนักเรียน
3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน

*** โดยสแกนเป็นไฟล์ pdf แนบกับการสมัครทางระบบออนไลน์ 

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมแนบไฟล์เอกสาร
5-25 กันยายน 2565
เวลา 16:00 น.

2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ประมาณ 1 วันทำการ

3. ชำระค่าสมัครสอบ
โดยสแกน QR Code
ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565
เวลา 23:59 น.

4. พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ
วันที่ 29 กันยายน 2565
ตั้งแต่เวลา 15:00 น.

กำหนดการสอบ วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 - 15:20 น.
สิ่งที่นำมาในวันสอบ : ปากกา-ดินสอดำ 2B-ยางลบ-บัตรประจำตัวสอบ-บัตรประชาชนของนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกทะเบียน โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 123 ในวันและเวลาทำการ 09:00-16:00 น.

PRCSchool
Admission

@reg-prc

ค่าสมัครสอบ 500 บาท ชำระด้วยการสแกน QR Code

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 23 กันยายน 2565

กำหนดการสำหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

15 – 19 ตุลาคม  2565……..ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน
21 ตุลาคม  2565……..พิมพ์บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน
29 ตุลาคม  2565……..สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน
3 พฤศจิกายน 2565……..ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน
4 – 7 พฤศจิกายน 2565……..ชำระเงินค่าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Integrated English Program: IEP

เป็นแผนการเรียนปกติสำหรับนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้เลือกเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (Excellence Program) โดยเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการสอน โดยสอดแทรกการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา จำนวน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คาบ และในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วิชาละ 1 คาบต่อสัปดาห์ ต่อยอดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์จากระดับประถมศึกษา เพื่อใ้หผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นแผนการเรียนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 นักเรียนไม่ต้องสมัครเรียน ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพอื่น ๆ (EEP-SMEP-MEP-TEP-CEP) นักเรียนจะได้เรียนในแผนการเรียนนี้

English Excellence Program: EEP

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ สอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World)” จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ และสอดแทรกกระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และเปิดโลกทัศน์สู่โลกด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ เช่น Day Camp, Field Trip, EEP Symposium Day, Volunteer Camp, Portfolio, และสอบวัดระดับ CEFR โดยหน่วยงานองค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลยุโรปทุกภาคเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – สัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติ
    3.1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน ใบงานที่ทำในห้องเรียน หรือผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวดแข่งขัน)
    3.2 เกียรติบัตรหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไป หรือเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ (ถ้ามี)

Science & Mathmatics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะนำศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลือกเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่ตรงกับความสามารถในระดับสูงต่อไปได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดของการเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัด หรือจากหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ เช่น อพวช. สวทช. เป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการบูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขในการเรียน มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งส่งเสริมการ่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.50
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงาน ที่มีรายละเอียดของการได้รับรางวัล หรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ทั้งภายในและนอกโรงเรียน เช่น การสอบแข่งขันต่าง ๆ (ASMO, TEDET, สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย, การสอบแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ฯลฯ) ค่ายคณิตศาสตร์ กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างนวัตกรรม หรือผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและความภาคภูมิใจทางคณิตศาสตร์

Technology Excellence Program: TEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดดิจิทัลไลเซชั่น การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-3 มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด เลือกคิด วางแผน ออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.25 ในแต่ละรายวิชา
3. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์ – แฟ้มสะสมผลงานที่มีรายละเอียดดังนี้
   3.1   เอกสารแสดงผลการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (ปพ.1)
   3.2  ผลงานของการเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางเทคโนโลยีหรือวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เช่น ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าการแข่งขัน FIRST LEGO LEAGE (FLL) หรือ World Robot Olympiad (WRO) การแข่งขันหุ่นยนต์ส.พ.ฐ – ส.ส.ท.หรือ TPA – the Technology Promotion Association (Thai-Japanese) การประกวดทำคลิปวีดีโอ การประกวดออกแบบดีไซน์ การประกวดวาดรูป ในระดับภาค หรือโครงการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า เคยสอบวัดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ ภาษาอังกฤษ ในระดับภาคเป็นต้นไป เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ ในระดับจังหวัดเป็นต้นไป การสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย การประกวดโครงงานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ผลการสอบ TEDET / ASMO หรือ โครงการอื่นที่เทียบเท่า ฯลฯ
   3.3  ตัวอย่างผลงานที่สร้างสรรค์หรือมีความภาคภูมิใจ

Chinese Excellence Program: CEP

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมจีน ทำการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอน ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดพื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีทักษะการอ่านออกเสียงระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี เข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญของภาษาจีน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อวิชาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565
2. นักเรียนภายนอก
    2.1 นักเรียนภายนอกที่ไม่ได้เรียนวิชาภาษาจีน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
    2.2 นักเรียนภายนอกที่เรียนวิชาภาษาจีน จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. นักเรียน PRC : มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงถึงความสามารถด้านภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ อาจเป็นชิ้นงาน หรือใบงาน หรือผลงานที่เคยส่งของโรงเรียน หรือเคยส่งเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอก (ไม่จำเป็นต้องเป็นการประกวด/แข่งขัน) นำมาในวันสัมภาษณ์

* หมายเหตุ : กรณีนักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษหรือทักษะภาษาจีนในระดับจังหวัด เป็นต้นไป หรือเคยสอบวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับจังหวัดเป็นต้นไปหรือภาษาจีน YCT 2 หรือ เคยเข้าร่วมกิจกรรมค่าย วิชาการ/ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน และเคยได้รับเลือกเป็นผู้นำในงานใดงานหนึ่ง ฯลฯ ให้แนบ เกียรติบัตรหรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติมในแฟ้มสะสมผลงานด้วย