"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียนภายนอกที่สนใจสมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ปีการศึกษา ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และประถมศึกษาปีที่ 5 ) ใน 5 รายวิชาพื้นฐาน ได้แก่ วิชาภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
**** หากตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามที่ทางโรงเรียนฯ กำหนด ถือว่าการสมัครสอบเป็นโมฆะ

กำหนดการรับสมัคร

ยื่นใบสมัคร                                    17 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566
        (ปิดระบบรับสมัคร วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.)   

ชำระเงินค่าใบสมัคร                      17 กรกฏาคม – 20 สิงหาคม 2566
                                                                                         เวลา 23.59 น. 

พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ     23 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.

วันสอบคัดเลือก                                                      26 สิงหาคม 2566

ประกาศผลสอบ                                                     30  สิงหาคม 2566

รายงานตัว                                        31 สิงหาคม – 3  กันยายน 2566

วันปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน                                                                                            16 กันยายน 2566 อาคาร 100 ปี

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
2. เอกสารสมุดรายงานผลการเรียน(ปพ.6) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    และประถมศึกษาปีที่ 5
3. รูปถ่ายแต่งกายชุดนักเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนและวิเทศสัมพันธ์ โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224 ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00-16:00 น.

ค่าสมัครสอบ 500 บาท ชำระด้วยการสแกน QR Code

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2566

แผนการเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Integrated English Program: IEP

เป็นแผนการเรียนปกติสำหรับนักเรียนทั่วไปที่ไม่ได้เลือกเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (Excellence Program) โดยเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศ และครูไทยที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการสอน โดยสอดแทรกการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสอนโดยครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา จำนวน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในรายวิชาต่าง ๆ ดังนี้ ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คาบ และในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ วิชาละ 1 คาบต่อสัปดาห์ ต่อยอดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์จากระดับประถมศึกษา เพื่อใ้หผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เป็นแผนการเรียนปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 1 นักเรียนไม่ต้องสมัครเรียน ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพอื่น ๆ (EEP-SMEP-MEP-TEP-CEP) นักเรียนจะได้เรียนในแผนการเรียนนี้