"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รอบที่ 3 สอบคัดเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
สำหรับนักเรียนภายนอกที่ผ่านการคัดเลือก และนักเรียน PRC

กำหนดการ

 • ยื่นใบสมัคร โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน                                                                         วันเสาร์ที่ 16 – วันพุธที่ 20 กันยายน 2566
 • พิมพ์บัตรประจำตัวเข้าสอบ  โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน                                             วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
 • วันสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (วันคัดเลือก) โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน                   วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566       
 • วันประกาศผลสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน             วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
 • ชำระเงิน โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียน                                                                              โอนจ่ายเงิน  วันศุกร์ที่ 29 กันยายน –วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566    2

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

English Excellence Program: EEP

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้ และประสบการณ์รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการสอน และการใช้ชีวิตประจำวัน มีกรอบการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World)

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้น ป.4-ป.5 รวมกันเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

การสอบคัดเลือก
         การสอบข้อเขียน (70%)

 1. ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (Expression / Vocabulary / Grammar / Reading Comprehension)

             – Writing a paragraph

 1. Aptitude Test

การสอบสัมภาษณ์ (30%)

สอบสัมภาษณ์โดยทดสอบความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ที่กำหนด
(นักเรียนสามารถนำแฟ้มสะสมผลงานมาประกอบตอนสอบสัมภาษณ์ได้ แต่ไม่มีส่วนในการคิดคะแนน)

Science & Mathmatics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะนำศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลือกเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่ตรงกับความสามารถในระดับสูงต่อไปได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถม
  ศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00


วิชาที่สอบข้อเขียน (คิดเป็น 50%)

 1. วิทยาศาสตร์
 2. คณิตศาสตร์ (ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรม MEP)
 3. ภาษาอังกฤษ (ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรม EEP)

        
การสอบสัมภาษณ์ (คิดเป็น 50%)   โดยนักเรียนต้องมีคะแนนการสอบข้อเขียน ผ่าน 50% ของคะแนนสอบนักเรียนที่เลือกโครงการ สสวท. จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 2. เจตคติ
 3. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 4. แฟ้มสะสมผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการบูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขในการเรียน มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งส่งเสริมการ่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5 (จำนวน 4 เทอม) ไม่ต่ำกว่า 3.00

วิชาที่สอบข้อเขียน (70%)
       
 สอบข้อเขียน วิชาคณิตศาสตร์

การสอบสัมภาษณ์ (30%)
       
สามารถนำ Portfolio มาประกอบด้วย (ถ้ามี)

Technology Excellence Program: TEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดดิจิทัลไลเซชั่น การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-3 มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด เลือกคิด วางแผน ออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2566
 2. มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจที่ดี
 3. มีความสนใจ หรือความปรารถนาในการมีความสามารถพิเศษในด้านการการเขียนโปรแกรม หรือการสร้างการควบคุมหุ่นยนต์ หรือการสร้างงานศิลปะ(ด้วยคอมพิวเตอร์)

สอบข้อเขียน (70%) 

 1. วิทยาศาสตร์ (ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรม SMEP)
 2. คณิตศาสตร์ (ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรม MEP)
 3. ภาษาอังกฤษ (ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรม EEP)
 4. ศิลปะ (Design and Drawing) และ TEP Aptitude Test (Logical Thinking and problem solving)

สอบสัมภาษณ์ (30%)  สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 

 1. Mindsetและเป้าหมายสอดคล้องกับหลักสูตร
 2. ความเข้าใจ เป้าหมายและความร่วมมือของผู้ปกครอง
 3. Portfolio (เกรด ผลการเรียนและผลงาน)

Chinese Excellence Program: CEP

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมจีน ทำการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอน ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดพื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีทักษะการอ่านออกเสียงระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี เข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญของภาษาจีน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อวิชาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566
 2. มีความสนใจ มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ ต้องการความสามารถพิเศษในด้านภาษาจีน หรือต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีน

การสอบคัดเลือก
         การสอบข้อเขียน (80%)
         สอบวิชาภาษาจีน 20 ข้อ สอบคำศัพท์ การสื่อสาร ระบบเสียงภาษาจีน สัทอักษร (พินอิน)

การสอบสัมภาษณ์ (20%)
         สอบสัมภาษณ์โดยครูเจ้าของภาษาหรือครูชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารในภาษาจีน การแนะนำตัว การอ่าน และการโต้ตอบ

รายวิชาที่สอบในแต่ละโปรแกรม