การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รอบ 3 สอบคัดเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ

สำหรับนักเรียนป.6 PRC และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน ม.1 PRC ปี 2566 ที่สนใจสมัครเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ (Excellence Program)

กำหนดการรับสมัคร

17 – 20 ตุลาคม  2565    รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
21  ตุลาคม  2565  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิ์สอบ
29  ตุลาคม  2565   สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
3  พฤศจิกายน  2565   ประกาศผลการสอบคัดเลือก
3 – 7 พฤศจิกายน  2565  ชำระเงิน (โอนจ่าย)
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รายละเอียดการรับสมัคร (ดาวน์โหลด)

แนวปฏิบัติการสมัครและการสอบคัดเลือกโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
– การรับสมัครและการสอบคัดเลือก
– ตารางการสอบคัดเลือก (29 ตุลาคม 2565)
– รายละเอียดของโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพแต่ละโปรแกรม

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพที่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก

English Excellence Program: EEP

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอย่างเต็มศักยภาพผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ สอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World)” จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นวิชาภาษาอังกฤษ และสอดแทรกกระบวนการคิด และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และเปิดโลกทัศน์สู่โลกด้วยภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ เช่น Day Camp, Field Trip, EEP Symposium Day, Volunteer Camp, Portfolio, และสอบวัดระดับ CEFR โดยหน่วยงานองค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลยุโรปทุกภาคเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีเกรดเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ในชั้น ป.4-ป.5 รวมกันเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
การสอบข้อเขียน (70%)
 1. ความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ : Expression / Vocab / Grammar / Reading / Comprehension 2. Writing a paragraph
3. Aptitude Test
การสอบสัมภาษณ์ (30%) โดยครูชาวต่างชาติ
ความสามารถในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษสื่อสารในสถานการณ์ที่กำหนด
*** นักเรียนสามารถนำแฟ้มสะสมผลงาน มาประกอบในการสัมภาษณ์ได้ แต่ไม่มีการคิดคะแนน

Science & Mathmatics Excellence Program: SMEP

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลึกซึ้ง สามารถเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์กับชีวิตจริง เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ที่ยั่งยืน พร้อมที่จะนำศักยภาพที่ได้รับการพัฒนา ไปใช้เป็นคุณสมบัติเพื่อเลือกเรียนในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนอื่นที่ตรงกับความสามารถในระดับสูงต่อไปได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในชั้น ป.4-ป.5 มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
การสอบข้อเขียน (50%)
 1. วิชาคณิตศาสตร์ใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์
2. วิชาวิทยาศาสตร์ 25 ข้อ ความรู้ชั้น ป.4 – ป.5 และ ป.6 เทอม 1
3. วิชาภาษาอังกฤษใช้ข้อสอบชุดเดียวกับโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ
การสอบสัมภาษณ์ (50%)
1. ทัศนคติ
2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. แฟ้มสะสมผลงาน

Mathematics Excellence Program: MEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ฝึกฝนทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผ่านการจัดประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ทั้งการบูรณาการคณิตศาสตร์กับหุ่นยนต์ ตลอดจนผสมผสานการใช้สื่อการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เมื่อผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ผู้เรียนเป็นผู้มีความสุขในการเรียน มีความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ คิดเป็นระบบ สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ อีกทั้งส่งเสริมการ่วมการแข่งขันทักษะกระบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ และนำความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรไปแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตจริงได้อย่างสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้น ป.4-ป.5 มีเกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
การสอบข้อเขียน (70%)
 สอบข้อเขียนเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบจำนวน 25 ข้อ เนื้อหาเป็นความรู้ชั้น ป.4, ป.5 และ ป.6 เทอม 1 และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
การสอบสัมภาษณ์ (30%)
1. บุคลิกภาพ
2. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
*** นักเรียนสามารถนำแฟ้มสะสมผลงาน มาประกอบในการสัมภาษณ์ได้ แต่ไม่มีการคิดคะแนน

Technology Excellence Program: TEP

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัลเข้าสู่ตลาดดิจิทัลไลเซชั่น การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-3 มิติ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด เลือกคิด วางแผน ออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนชั้น ป. 6  มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจที่ดี มีความสนใจ หรือต้องการมีความสามารถพิเศษในด้านการเขียนโปรแกรม หรือการสร้างการควบคุมหุ่นยนต์ หรือการสร้างงานศิลปะ (ด้วยคอมพิวเตอร์)
การสอบข้อเขียน (70%)
1. สอบวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ
2. ศิลปะ (Design and Drawing)
3. สอบความถนัดด้านวิศวกรรม TEP Aptitude Test (Logical Thinking and Problem Solving)
การสอบสัมภาษณ์ (30%)
1. Mindset และเป้าหมายสอดคล้องกับหลักสูตร
2. ความเข้าใจ เป้าหมายและความร่วมมือของผู้ปกครอง
3. Portfolio (เกรด ผลการเรียน และผลงาน)

Chinese Excellence Program: CEP

เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมจีน ทำการสอนโดยครูเจ้าของภาษาที่เชี่ยวชาญในการสอน ส่งเสริมผู้เรียนได้ใช้ทักษะการคิดพื้นฐานจนถึงการคิดขั้นสูง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย เน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน มีทักษะการอ่านออกเสียงระบบสัทอักษรภาษาจีน มีทักษะการสื่อสารทั้งด้านการ ฟัง พูด อ่าน เขียนที่ดี เข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสังคมจีนในปัจจุบันอย่างลึกซึ้ง เห็นความสำคัญของภาษาจีน สามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และสนทนากับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีพื้นฐานที่ดีในการศึกษาต่อวิชาภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
มีเกรดเฉลี่ยในรายวิชาภาษาจีน (กรณีที่เคยเรียน) หรือภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-ป.5 เฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป
การสอบข้อเขียน (80%)
 สอบวิชาภาษาจีน 30 ข้อ ลักษณะข้อสอบ YCT1 คำศัพท์ การสื่อสาร และระบบเสียงในภาษาจีน
การสอบสัมภาษณ์ (20%)
สอบสัมภาษณ์โดยครูชาวต่างชาติหรือครูชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีน เกี่ยวกับทักษะการสื่อสารในภาษาจีน การแนะนำตัว การอ่าน และการพูดโต้ตอบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ทาง Line Open Chat ในวันและเวลาทำการ 09:00-16:00 น.
เริ่มเปิด 17 ตุลาคม 2565

ค่าสมัครสอบ 200 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 17 – 20 ตุลาคม 2565