"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2568

Program IEP

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนแผนการเรียนปกติ ( Integrated English Program :IEP )

เนื้อหาหลักสูตร

แผนการเรียนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ (Integrated English  Program: IEP) เป็นหลักสูตรที่บูรณาการภาษาอังกฤษเข้าไปในชีวิตประจำวันของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่านการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมทักษะผ่านครูชาวต่างประเทศ และ ครูชาวไทยที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญในการสอน โดยสอดแทรกการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปในกิจกรรมภาษาอังกฤษ กิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี และกิจกรรมหน้าแถว เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ และคุ้นเคยกับการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีกิจกรรมที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีรวมถึงการใช้โปรแกรมและหลักสูตรจากต่างประเทศ ทั้งโปรแกรมฝึกการอ่านภาษาอังกฤษผ่าน Reading Eggs และมีกิจกรรมที่สอนโดยภาษาไทย จำนวน 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในกิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์โรงเรียนได้นำ ORIGO (Go Math) เป็นหลักสูตรคฺณิตศาสตร์ที่ใช้รูปแบบกระบวนการสอนจากประเทศออสเตรเลียซึ่งนำมาปรับเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทย ส่งผลให้เด็กเรียนรู้ทักษะทางคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง และเนื่องจากทางระดับได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน จึงได้จัดกิจกรรมภาษาจีนเพิ่มเติมเข้าไปในการกิจกรรมประจำวันของเด็กอีกด้วย เด็กที่เรียนในหลักสูตร IEP นี้จะได้เรียนรู้ภาษาอย่างค่อยเป็นค่อยไป มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศ มีพื้นฐานที่ดีเพื่อต่อยอดในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชายหรือหญิง มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2568)
***นักเรียนจะต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2562 – 16 พ.ค. 2562 เท่านั้น

ข้อกำหนดคุณสมบัติของนักเรียน แยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บิดาหรือมารดาของนักเรียน เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 นักเรียนมีพี่ร่วมบิดาและ/หรือ มารดาเดียวกัน ที่กำลังเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 3 นักเรียนเป็นบุตรของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
Mail: [email protected]

Facebook:
งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
https://www.facebook.com/PRCSchoolAdmissions