"The ultimate aim of education is the development of character"

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2568

Program EEP

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program :EEP)

เนื้อหาหลักสูตร

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program: EEP) เป็นหลักสูตรที่เด็กได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย และกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นคุณครูชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนร่วมกับครูชาวไทยที่จบทางด้านปฐมวัยโดยตรง โดยจัดประสบการณ์แบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาษาไทย 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยโรงเรียน ได้นำหลักสูตร ORIGO (Stepping Stone) และ ABC Reading Eggs โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากประเทศออสเตรเลียมาใช้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกมาจัดประสบการณ์ นอกจากนั้นทางระดับปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน จึงได้จัดกิจกรรมภาษาจีนเพิ่มเติมเข้าไปในการกิจกรรมประจำวันของเด็กอีกด้วย เด็กที่เรียนในหลักสูตร EEP นี้จึงมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและได้พูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของภาษาตลอดทั้งวัน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองภาษาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นเด็กสองภาษา (bilingual) อย่างแท้จริง
คุณสมบัติของผู้สมัครเป้าหมายของโปรแกรม
เด็กมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและปรับตัวได้ดีต่อการเรียนรู้แบบ 2 วัฒนธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชายหรือหญิง มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2568)
***นักเรียนจะต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2562 – 16 พ.ค. 2563 เท่านั้น

ข้อกำหนดคุณสมบัติของนักเรียน แยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บิดาหรือมารดาของนักเรียน เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 นักเรียนมีพี่ร่วมบิดาและ/หรือ มารดาเดียวกัน ที่กำลังเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 3 นักเรียนเป็นบุตรของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานรับสมัครนักเรียน ศูนย์ภาษาและทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 254, 224 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.)
Mail: [email protected]

Facebook:
งานรับสมัครนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
https://www.facebook.com/PRCSchoolAdmissions