การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นปฐมวัย (อนุบาล 3) ปีการศึกษา 2566

รอบรับตรง EEP

สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program)

เนื้อหาหลักสูตร
โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ (English Excellence Program: EEP) เป็นหลักสูตรที่เด็กได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย และกิจกรรมเสริมทักษะ ซึ่งมีครูประจำชั้นเป็นคุณครูชาวต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนร่วมกับครูชาวไทยที่จบทางด้านปฐมวัยโดยตรง โดยจัดประสบการณ์แบบผสมผสาน 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และภาษาไทย 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในกิจกรรมคณิตศาสตร์ โดยโรงเรียน ได้นำหลักสูตร ORIGO (Stepping Stone) และ ABC Reading Eggs โปรแกรมการฝึกอ่านภาษาอังกฤษจากประเทศออสเตรเลียมาใช้ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลกมาจัดประสบการณ์ นอกจากนั้นทางระดับปฐมวัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน จึงได้จัดกิจกรรมภาษาจีนเพิ่มเติมเข้าไปในการกิจกรรมประจำวันของเด็กอีกด้วย เด็กที่เรียนในหลักสูตร EEP นี้จึงมีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและได้พูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของภาษาตลอดทั้งวัน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาทั้งสองภาษาได้เป็นอย่างดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นเด็กสองภาษา (bilingual) อย่างแท้จริง
คุณสมบัติของผู้สมัครเป้าหมายของโปรแกรม
เด็กมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองและปรับตัวได้ดีต่อการเรียนรู้แบบ 2 วัฒนธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักเรียนชายหรือหญิง มีอายุครบ 5 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 6 ปี (นับถึงวันที่ 16 พ.ค. 2566)
***นักเรียนจะต้องเกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2560 – 16 พ.ค. 2561 เท่านั้น

ข้อกำหนดคุณสมบัติของนักเรียน แยกเป็นกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บิดาหรือมารดาของนักเรียน เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 2 นักเรียนมีพี่ร่วมบิดาและ/หรือ มารดาเดียวกัน ที่กำลังเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 3 นักเรียนเป็นบุตรของบุคลากรโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักเรียนทั่วไป

กำหนดการรับสมัคร กลุ่มที่ 1-3

3 – 28  ตุลาคม  2565
 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

3 – 30  ตุลาคม 2565 
ชำระค่าสมัครผ่าน QR Code ในระบบรับสมัคร
จำนวนเงิน  700  บาท
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565
เวลา 23:00 น.

2 พฤศจิกายน 2565
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
เวลา 15:00 น.

5 พฤศจิกายน 2565
ผู้ปกครองพบผู้อำนวยการ
เพื่อรับทราบ
กระบวนการรับสมัคร
ตั้งแต่เวลา 08:45 น.

5 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนประเมินข้อเขียน
และสัมภาษณ์ EEP
เวลา 09:00-11:00 น.
นักเรียนประเมินความพร้อม
เวลา 11:00-12:00 น.

10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลประเมินข้อเขียนและสัมภาษณ์ EEP
และประกาศผลประเมิน
ความพร้อม
เวลา 15:00 น.

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการรับสมัคร กลุ่มที่ 4

3 – 28  ตุลาคม  2565
 กรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์

3 – 30  ตุลาคม 2565 
ชำระค่าสมัครผ่าน QR Code ในระบบรับสมัคร
จำนวนเงิน  700  บาท
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565
เวลา 23:00 น.

2 พฤศจิกายน 2565
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร
เวลา 15:00 น.

5 พฤศจิกายน 2565
ประเมินข้อเขียน
และสัมภาษณ์ EEP
เวลา 09:00-11:00 น.

10 พฤศจิกายน  2565
ประกาศผลประเมินข้อเขียนและสัมภาษณ์ EEP
เวลา 15:00 น.

19  พฤศจิกายน 2565
ประเมินความพร้อม
…………………………………………
23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลประเมิน
ความพร้อม
เวลา 15:00 น.

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกทะเบียน โทร. 053-242038, 053-242550 ต่อ 123 ในวันและเวลาทำการ 09:00-16:00 น.

PRCSchool
Admission

@reg-prc