"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปาลีรัฐ อักษรศรี ป.1/5 ได้รับรางวัล เกียรติบัตรจาก Cambridge English Young Learners ในระดับ Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-based)

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ เด็กชายปาลีรัฐ อักษรศรี ป.1/5 […]

เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ สุ่มมาตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/10 ที่ได้รับรางวัล YLE Movers จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณณ์ทิชานันท์ […]

เด็กหญิงเพลงพิณ นพคุณโชค นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ที่ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพลงพิณ นพคุณโช […]

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติ […]

เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นัก […]

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันน […]

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันน […]

เด็กหญิงซาบริน่า วินน์ สอนคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่ได้รับรางวัล YLE Starters จากการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ Cambridge English Examination (Paper-base)

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงซาบริน่า วินน์ […]