"The ultimate aim of education is the development of character"

BETTER TOGETHER : PRC สร้างพลังรวมใจ เพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า

ข้อมูลสถิติ ปีการศึกษา 2566

13

ชั้นเรียน

17

โปรแกรม

161

ห้องเรียน

656

บุคลากร

6,949

นักเรียนปัจจุบัน

ภาพข่าวและกิจกรรมของโรงเรียน