"The ultimate aim of education is the development of character"

สัปดาห์พัฒนาจิตใจ “Move On” ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ฝ่ายศาสนกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม สัปดาห์พัฒนาจิตใจ ในหัวข้อ “Move On” ฝ่ายศาสนกิจ จัดสัปดาห์พัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ให้กับนักเรียน ณ โรงละครของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565