"The ultimate aim of education is the development of character"

Sustainability Study Tour

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Crescent Girls School ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสนำนักศึกษาจากโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม “Sustainability Study Tour” เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านแฮรีส โดยมีนักเรียน PRC Young Guide ร่วมให้การต้อนรับ