“เด็กทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัว ขอเพียงได้รับ “โอกาส” ในการพัฒนาและมี “พื้นที่” ในการแสดงออก”
“Every child has capability. They only need to be provided “opportunity” to develop themselves and “space” to express their potential.”