“อย่ากลัว ความล้มเหลว เพราะในแต่ละความสำเร็จย่อมมีความล้มเหลวซ่อนอยู่. เดินหน้ากันต่อไป”
“Don’t afraid of the failure because each success has some failure along the way. Just Keep going !”