“ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตพาเราไปในจุดที่ดีที่สุดเสมอ”
“Everything that happens in life always takes us to the best places.”