“เหนื่อยในการวิ่งนำหน้า ยังดีกว่าเหนื่อยในการวิ่งตามหลัง”

“Tired of running ahead is better than being tired of running behind.”