“จงปฏิบัติต่อผู้อื่น อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” มัทธิว 7:12
“Do to others whatever you would have them do to you.” Matthew 7:12