“ขับพลังสมรรถนะให้เต็มศักยภาพ”
“Drive your passion”