“ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยความพยายาม”
“Success begins with effort.”