“ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหากไม่ลงมือทำ”
“There is no change where there is no action.”