“ทำดีครั้งเดียวนั้นง่าย แต่ทำจนเป็นนิสัยไม่ง่ายเลย”
“Doing a good thing is easy, but to make a habit is not easy.”