“เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้แต่เราสามารถควบคุมทัศนคติ
และการตอบสนองของเราได้”

“We can’t control every scenario, but we can control our attitude and how we respond to it.”