"The ultimate aim of education is the development of character"

ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโครงการสร้างเครือข่ายเอกสารมรดกความทรงจำ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ และเอกสารประวัติศาสตร์ของโรงเรียน