"The ultimate aim of education is the development of character"

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

กำหนดการคัดเลือกนักเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ

โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567

Science & Mathematics Excellence Program (SMEP)

เป็นหลักสูตรที่โรงเรียนร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยเน้นจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดระดับสูงและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะการสื่อสาร มีจิตวิทยาศาสตร์ มีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เกิดสมรรถนะการเรียนรู้ ที่ยั่งยืน

Technology Excellence Program (TEP)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะทางเทคโนโลยี ผ่านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนสร้างนวัตกรรมตั้งต้นได้ การออกแบบสร้างสรรค์งานศิลปะดิจิทัล การพัฒนาเกม Platform การสร้างภาพเคลื่อนไหว การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อการสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งาน และการสร้างสรรค์โครงงานในรูปแบบ งานสร้างสรรค์ปฏิบัติการสตูดิโอ และปฏิบัติการโครงงานรวบยอด สามารถคิด วางแผน และออกแบบการสร้างผลงานตั้งแต่ในรูปแบบโครงงานระดับโรงเรียน จนถึงโครงงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ

Science & Mathematics Excellence Program Plus (SMEP+)

โปรแกรม SMEP+ เป็นหลักสูตรที่รวมทั้งโปรแกรม EEP และ SMEP มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ในโปรแกรม EEP ร่วมกับความเข้มข้น ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเรียนวิชาไขคดีปริศนา (Crime Scene Investigation: CSI) เป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมในรายวิชา Creative fun Sci-Math เชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมีจำนวนคาบเรียนเป็นภาษาอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 12 คาบเรียน

Technology Excellence Program Plus (TEP+)

โปรแกรม TEP+ เป็นหลักสูตรที่รวมทั้งโปรแกรม EEP และTEP มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน ที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาอังกฤษและความสามารถพิเศษทางคอมพิวเตอร์โดยเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในโปรแกรม EEP ร่วมกับความเข้มข้นทางคอมพิวเตอร์ จัดรายวิชาเพิ่มเติม Souvenir design & Production และวิชา Robotics โดยมีจำนวนคาบเรียนเป็นภาษาอังกฤษจำนวนทั้งสิ้น 11 คาบเรียน

English Excellence Program (EEP)

เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การค้นคว้าหาความรู้ ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน จัดการเรียนการสอนโดยครูชาวต่างประเทศและครูไทยที่มีความรู้ และประสบการณ์รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการสอน และการใช้ชีวิตประจำวัน มีกรอบการจัดการเรียนรู้ คือ ให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง (Know Oneself) รู้จักภาษา (Know English) และรู้จักโลก (Know the World) โดยจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนจำนวน 15 คาบต่อสัปดาห์ รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 คาบ เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 4 คาบ คณิตศาสตร์ จำนวน 4 คาบ วิทยาการคำนวณและการทดลองวิทยาศาสตร์ จำนวนวิชาละ 1 คาบ ซึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในวิชาคณิตศาสตร์สอนโดยครูชาวต่างประเทศ จำนวน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการภาษาอังกฤษ ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ และการนำเสนอความสามารถทางภาษาเป็นภาษาอังกฤษ ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถอย่างโดดเด่นและใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วชัดเจน จัดกิจกรรมในรายวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ English Conversations for Daily Life (การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน) และ Develop Reading Skills (พัฒนาทักษะการอ่าน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มีความสนใจเข้าเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ
  • นักเรียนที่เรียนในโปรแกรมทั้ง IEP และ EEP ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 สามารถเลือกสมัครเข้าเรียน โปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพ โปรแกรมที่ 1-4 ดังนี้
  • นักเรียนโปรแกรม EEP ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 ที่ไม่ประสงค์สมัครโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพโปรแกรม SMEP+และ TEP+ หรือ สมัครสอบแต่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก นักเรียนยังสามารถใช้สิทธิ์เข้าเรียนโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ English Excellence Program(EEP) ได้โดยไม่ต้องยื่นสมัครและสอบคัดเลือกในโปรแกรม EEP นี้เพิ่ม

การรับสมัคร

  1. นักเรียนสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้ 1 หรือ 2 โปรแกรมก็ได้ ตามคุณสมบัติที่รับสมัคร
  2. นักเรียนที่สมัคร 2 โปรแกรม และหากสอบผ่านทั้ง 2 โปรแกรม ทางโรงเรียนจะพิจารณาเลือกโปรแกรมอันดับที่ 1 เท่านั้น ซึ่งจะประกาศผลการสอบเฉพาะโปรแกรมที่นักเรียนเลือกไว้เท่านั้น
  3. รับสมัครทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ช่วงวันที่ 18 – 29 กันยายน 2566 พร้อมชำระค่าสมัครผ่านช่องทาง QR code

การสอบคัดเลือก

  1. สอบข้อเขียน วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566
  2. รายวิชาที่ใช้ในการสอบนักเรียนที่สมัครเข้าโปรแกรม มีดังนี้

        3. มีแบบสอบถามความพร้อมสำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์ให้นักเรียนสอบ โปรแกรม SMEP SMEP+
        4. ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและรายละเอียดสถานที่สอบ วันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ระดับชั้น ป.3