"The ultimate aim of education is the development of character"

Oxford Quality Programme

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ดร.เกรียง ฐิติจำเริญพร ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และ ดร.กีรติกันย์ เฟื่องกาญจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ คุณวาทินี กวางอยู่
และคุณรัตนาภรณ์ แพนสิงห์ Senior ELT Consultant ในโอกาสร่วมลงนาม MOU กับ Oxford University Press ให้โรงเรียนฯ เป็นหนึ่งในโรงเรียนคุณภาพ Oxford โดยมีทั้งสื่อ คู่มือการสอน และการควบคุมคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษร่วมกันกับทาง Oxford University Press ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 – สิงหาคม 25