"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีวินัยดีเด่น ประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567
อนุบาล 3/1 เด็กหญิงนภัทร์ธมณฑ์ สิงห์มะโน
อนุบาล 3/2 เด็กชายกัณตภณ แก้วแปงจันทร์
อนุบาล 3/3 เด็กหญิงชนิตา สบายกาย
อนุบาล 3/4 เด็กชายตฤณภัท คำรินทร์
อนุบาล 3/5 เด็กหญิงณิชนันท์ ใจดี
อนุบาล 3/6 เด็กชายวรธน ขันธวงค์
อนุบาล 3/7 เด็กหญิงกัญญาภัค อารมย์คง
อนุบาล 3/8 เด็กหญิงทิพกันยาภรณ์ พัฒนาศักดิ์
อนุบาล 3/9 เด็กหญิงปวริศ วรรณภีร์
อนุบาล 3/10 เด็กหญิงณภัสสรณ์ จงทอง
อนุบาล 3/11 เด็กหญิงกชมน ระมิงค์วงศ์
อนุบาล 3/12 เด็กชายกฤตภาส แม่ทรัพย์
ห้องเรียนที่ได้รางวัลวินัยดีเด่น
รางวัลที่ 1 ห้องเรียน 3/5
รางวัลที่ 2 ห้องเรียน 3/1
รางวัลที่ 3 ห้องเรียน 3/2