"The ultimate aim of education is the development of character"

ค่ายสภาฯ อาสาปลูกป่า  ปีที่ 2   ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย   

คณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชั้น ม.4 – 6  ที่มีจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรม  ค่ายสภาฯ อาสาปลูกป่า  ปีที่ 2   เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567   ระหว่างเวลา 07.30 – 13.30 น.  ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย    การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานเพื่อสังคม มีจิตสาธารณะ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น  โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 61 คน และครูผู้ดูแล 3 ท่าน