"The ultimate aim of education is the development of character"

พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2567 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดให้มี พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567   เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน  2567    เพื่อหนุนใจ และขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในการทำงานของคณะกรรมการฯ ชุดใหม่  ตลอดปีการศึกษา 2567

แนะนำคณะกรรมการฯ ตำแหน่งต่าง ๆ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ชั้น/ห้อง
นางสาวพาขวัญ            ปริยะ ประธานสภานักเรียน ม.5/1
นางสาวณภัทร             จันทร์ทอง รองประธานสภานักเรียน ม.6/3
นางสาวณัชชา             ตุนาโป่ง ฝ่ายเลขานุการ ม.5/3
นางสาวนันทิพร           ทองมณี ฝ่ายธุรการ ม.5/3
นางสาวปลายฉัตร         จตุรงค์เสรีกุล เหรัญญิก ม.5/4
นางสาวปิยพัชร์            คำขาว เหรัญญิก ม.5/2
นายภูมิปรินทร์            ศิริภคพรกุล ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ม.5/2
นางสาวปพิชญา           มงคลวิบูลย์ ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ม.5/4
นางสาวสิริรัญญา          คำเลา ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ม.4/4
นายศุภณัฐ                 บุญเรือง ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ม.5/5
นางสาวสิริกมล               กวาวสิบสาม ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ม.5/3
นายตฤณ                     ธิยะสืบ ฝ่ายวิชาการ ม.5/7
นางสาวพิมพ์พิศา          ตาเจริญเมือง ฝ่ายวิชาการ ม.4/7
นายกฤติน                    ใจนวล ฝ่ายวิชาการ ม.6/2
นายปวริศ                  จันทะสาร ฝ่ายวิชาการ ม.4/3
นายพีรธัช                    มหาเทพ ฝ่ายวิชาการ
นายสิรวิชญ์                   กิตติเฉลิมโรจน์ ฝ่ายบริการ ม.4/1
นางสาวภัทรภร            พันธุ์ไชย ฝ่ายบริการ ม.6/1
นายทัพพสาร                  อิ่มใจ ฝ่ายบริการ ม.6/8
นางสาวจิณห์วรา          เกตุวราภรณ์ ฝ่ายบริการ ม.6/5
นายธีร์                         สุขตระกูล ฝ่ายบริการ ม.4/1
นางสาวชัญญ์ญาณ์        ธนโชติพิสุทธิพร ฝ่ายบริการ ม.4/7
นางสาวรุ่งจิราค์            ตาป้อม ฝ่ายบริการ ม.4/1
นางสาวณัฐณิชา             อินต๊ะราชา ฝ่ายบริการ ม.5/7
นายณัฐภัทร               ปันทนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.4/3
นางสาวณัฐชยาภัค        ใจคำ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/9
นางสาวพิมพ์ชนก          แดงสุวรรณ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.6/7
นางสาวรักขวัญ             จันทร์แจ่ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/7
นางสาวลภัสรดา             ตันตรานนท์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.4/9
นางสาวศตพร                    ธนปัญญากุล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.5/7
นายทัพพสาร              อิ่มใจ ประธานรุ่นชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6/8
นางสาวไมด้า   มุกลดา   กูยอง ประธานรุ่นหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ม.6/2
นายศุภณัฐ                 บุญเรือง ประธานรุ่นชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5/5
นางสาวอริสรา             นาครัตน์ ประธานรุ่นหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ม.5/6
นายศุภกานต์              ชมดอก ประธานรุ่นชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4/1
นางสาวพิมพ์พิศา          ตาเจริญเมือง ประธานรุ่นหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ม.4/7