"The ultimate aim of education is the development of character"

เริ่มแล้ว PRC มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ “เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ และแข่งขันตอบคำถามด้านกฏหมาย”

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  มุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและเตรียมความพร้อมของนักเรียนสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ  ในวิชาชีววิทยา  ภูมิศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์  คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์    จึงจัดให้มี  “กิจกรรมเตรียมพร้อมสำหรับการสอบโอลิมปิกวิชาการ”  ทุกเช้า  เวลา 07.15 – 07.50 น.    สอนโดยทีมนักเรียน O-CLUB  ที่ผ่านการสอบ การเข้าค่ายฯ และคว้ารางวัลสูงสุดจากการแข่งขันทักษะในแต่ละวิชา   นอกจากนี้ยังมีการติวนักเรียนในวิชากฏหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมของน้อง ๆ สำหรับการแข่งขันกฎหมายในรายการต่าง ๆ  สอนโดยนักเรียนที่มีประสบการณ์ และรับรางวัลสูงสุดด้านกฏหมาย  เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567

รายชื่่อนักเรียนติวโอลิมปิกวิชาการ และติววิชากฏหมาย

วิชาฟิสิกส์

นาย ภูชนินทร์ กำแพงทิพย์ ม.6/2      สอวน.1

นาย ณธน พละภิญโญ ม.6/1             สอวน.2

นาย ฐิติภัทร เสริมสุข ม.6/5              สอวน.1

นาย จิรวัฒน์ ตันอุด ม.6/3                 สอวน.2

นาย ชยพล ว่องชาญอุดม ม.6/3        สอวน.2

วิชาชีววิทยา

นางสาวพอใจ พงศ์ศรีวัฒน์ 6/3 เหรียญทองระดับชาติ สสวท. 1

นางสาวชุติญา เลิศเตชะสกุล 5/3     สอวน. 2

นายพุฒิพงศ์ ปัญญาศิริวงค์ 5/3    เหรียญเงินระดับชาติ สสวท. 1

นายสุวีร์ ชาบรา 5/3       สอวน. 1

นายกฤติน ใจนวล 6/2   เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณระดับชาติ

นายธนกฤต พิทักษ์ 5/3 สอวน. 1

นางสาวปฤษญพร ปัญญาราษฎร์ 6/3 สอวน. 1

วิชาเคมี

1.นายกาณฑ์ เลาหพูนรังษี ม.6/6 เหรียญเงินระดับชาติ

2.นายณัฏฐพัชร์ ทวีจันทร์ ม.5/3 เหรียญทองแดงระดับชาติ

3.นางสาว ณัฐธยาน์ ดำรงศักดิ์ ม.6/6 สอวน.2

4.นางสาว นภัสนันท์ โพธิ์ดา ม.6/5 สอวน.2

5.นางสาวชญภัค สาทำ ม.6/3 สอวน.1

6.นางสาวชนิตา คุตตะเทพ ม.6/3 สอวน.1

7.นาย ธนวิชญ์ เอื้อหยิ่งศักดิ์ ม.5/7 สอวน.2

8.นาย ก้องการุณ จึงอยู่สุข ม.6/4 สอวน.1

9.นาย วรัต เขมาลีลากุล ม.5/3 เหรียญทองแดงระดับชาติ

วิชาดาราศาสตร์
นาย วรวิช ธงห้อย 6/2 สอวน. 2
นางสาว ณัฐชยา คงพิกุล 5/3 สอวน. 1 

วิชาคอมพิวเตอร์

นางสาวธัญญาดา ทองใบ ม.6/7 เหรียญทองแดงระดับชาติ

นายสิรวิชญ์ ตั้งตรงทรัพย์ ม.6/7 เหรียญทองแดงระดับชาติ

นางสาวพิมพ์ลดา ปฏิพัทธ์ปถวี ม.6/7 สอวน.1

นายกฤษณพล เมฆสมุทร ม.5/7 เหรียญทองแดงระดับชาติ

วิชาคณิตศาสตร์

นาย ธีรดนย์ น้อยหุ่น ม.5/1 –

นาย นภนต์ โตสำลี ม.5/1 –

นาย พชรพล ไพฑูรย์ ม.5/1 –

 

วิชากฎหมาย

นายทัพพสาร อิ่มใจ ม.6/8 เลขที่ 11

นางสาวนภัสวรรณ ภัทราคม ม.6/11 เลขที่ 42

นางสาวกิตติญา กองมูล ม.6/11 เลขที่ 41

วิชาภูมิศาสตร์

นางสาว วรัทยา โชคดี ม.6/8 – (ทีมช่วยสอน)

นายปัณณทัต เชื่อมชิต ม.6/11                                สอวน.2

นางสาว ปณพร วงค์ทา ม.6/9 – (ทีมช่วยสอน)

นาย ธนกฤต พิทักษ์ ม.5/3 – สอวน.1