"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการ PRC Portfolio Guidance

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในการจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  เพื่อยื่นศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 1   จึงจัดให้มี โครงการ PRC Portfolio Guidance  โดยได้รับความร่วมมือจากทีมคุณครูแนะแนว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วยตรวจแฟ้มสะสมผลงานของนักเรียน และวางแผนร่วมกับระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่อไป   โดยจัดโครงการฯ ในวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน และ 15 มิถุนายน  2567   ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ อาคารเพชรรัตน-สุวัทนา ชั้น 2