"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมวินัยแห่งตน ฅน PRC ปีการศึกษา 2567ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2567

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมวินัยแห่งตน ฅน PRC ปีการศึกษา 2567 โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้มีสมรรถนะที่ครอบคลุมถึงการมีศักยภาพในการดำรงชีวิตมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกโดยผ่านหลักการพัฒนาอุปนิสัยนักเรียน PRC Character จัดกิจกรรมในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.00 น.