"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมอัตลักษณฺ์ PRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดกิจกรรมอัตลักษณฺ์ PRC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ มีสมรรถนะที่ครอบคลุมถึงการมีศักยภาพในการดำรงชีวิต มุ่งพัฒนาผู้เรียนด้วย Character Education (เอกลักษณ์ของโรงเรียน) ประกอบด้วย จงรักภักดีต่อแผ่นดิน (Loyal subjects) เป็นพลเมืองดี (Good Citizen) มีทักษะในการทำงาน (Skilled workers) เป็นคนซื่อตรง (Upright men) และมีพีอาร์ซีสปิริต (PRC SPIRIT) เล็งเห็นความสำคัญทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม เป็นผู้ที่อยู่ในระเบียบวินัย ประพฤติตนได้เหมาะสม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นสมาชิกที่ดีในฐานะพลเมืองและพลโลก