"The ultimate aim of education is the development of character"

กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องสมุดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับคุณครูวิชาแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิดนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง

ทั้งนี้ได้แนะนำมารยาทการใช้ห้องสมุด แนะนำทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ที่มีให้บริการ  รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับกิจกรรม และงานของห้องสมุด
การจัดกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการบรรยาย แนะนำ  และส่วนของการเล่นเกมแรลลี่ห้องสมุด ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสสังเกตุ ค้นหา และสำรวจมุมต่าง ๆ ด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิดความสนใจมากขึ้น