"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม  2567   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มี ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2567   เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบครูประจำชั้นของลูก และรับฟังแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2567   ณ ห้องเรียนของนักเรียน  โดยแบ่งการประชุมตามระดับชั้นดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    เวลา 08.30 – 10.00 น.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5    เวลา 10.30 – 12.00 น.

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    เวลา 13.00 – 14.30 น.