"The ultimate aim of education is the development of character"

ประชุมเตรียมความพร้อมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

การได้พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษาเป็นสิ่งที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก  การใช้ชีวิตช่วง ม.ปลายของนักเรียนเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทั้งการเรียน  การใช้ชีวิต และการเลือกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  ผู้ปกครองและโรงเรียนจะช่วยกันดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดตลอด 3 ชั้นปี และช่วยกันแนะแนวทางให้นักเรียนค้นพบตัวเองมากที่สุดสำหรับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทางการดูแลนักเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงจัดให้มี การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567   ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม  2567   ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม Cornelia McGilvary Harris Auditorium อาคาร 100 ปี สถาบันแฮรีส    กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง โดย ดร.เกรียง  ฐิติจำเริญพร  ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ  และชี้แจงรายละเอียดในการดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย อาจารย์ศุภชัย  ยันต์พิเศษ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย