"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : การพูด

วิชาเลือกเสรีการพูด :  การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่มีอยู่ กล้าที่จะพูดต่อหน้าชุมชน  ฝึกทักษะการใช้ภาษา  สำหรับนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ให้ความสนใจในการใช้ทักษะการพูด การเรียนและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนตลอดภาคเรียนทำให้นักเรียนมีความพร้อมและกล้าที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปฝึกปฏิบัติกับสถานที่จริง   ดังนั้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  ที่เลือกเรียนวิชาการพูด  จำนวน 20 คน  ไปศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยพายัพ