"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : รัฐศาสตร์ และ รัฐประศาสนศาสตร์

วิชาเลือกเสรีรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  :   อีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนให้ความสนใจที่จะเรียนและประกอบอาชีพด้านนี้ นอกจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะทางแล้ว  การออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง และนำประสบการณ์ที่ได้มาต่อยอดในการพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  ที่เลือกเรียนวิชานิติศาสตร์ จำนวน 20 คน  ไปศึกษาดูงานโดยภาคเช้าดูงานในคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภาคบ่ายศึกษาดูงานในวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้