"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : นิติศาสตร์ (ศาลเยาวชน)

วิชานิติศาสตร์ :  เป็นอีกหนึ่งวิชาที่นักเรียนสนใจศึกษา อยากประกอบอาชีพ ในภาพรวมตลอดปีการศึกษาเป็นการเรียนกับวิทยากรที่มีความรู้จากหน่วยงานภายนอก และอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นแนวทางประกอบอาชีพ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพิจารณาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ห้องเรียนปกติ  ที่เลือกเรียนวิชานิติศาสตร์ จำนวน 30 คน  ไปศึกษาดูงานโดยภาคเช้าเข้าดูงานในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  ภาคบ่ายดูงานในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่