"The ultimate aim of education is the development of character"

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับรางวัลโครงงาน STEM ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2566

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงาน STEM ดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

อนุบาล 3/1
เด็กหญิงณัฏฐริกา ยานะโส
เด็กหญิงวรรณรดา ศรีอภิวงศ์
อนุบาล 3/2
เด็กชายอัศม์เดช คำตุ้ย
เด็กชายพศิน ทิพย์เดช
อนุบาล 3/3
เด็กชายตรีภพ วิริยา
เด็กหญิงแพรรฎา สมรินทร์
อนุบาล 3/4
เด็กชายฉันทวัชน์ เอนก
เด็กหญิงอลิชา นนทชัยโชติรัตน์
อนุบาล 3/5
เด็กชายปภาวิน ปิยะบงการ
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ นคินทร์บดี
อนุบาล 3/6
เด็กชายธภัทร เนตรสุวรรณ
เด็กหญิงกมลนัทธ์ นันต๊ะวงศ์
อนุบาล 3/7
เด็กชายสิรินทร์ เสียงหวาน
เด็กหญิงพิพรรษพร ทองสอง
อนุบาล 3/8
เด็กชายกฤษณุชา เรือนคำ
เด็กหญิงลิลลณา ธรรมขัน
อนุบาล 3/9
เด็กชายนาวา นาวาเจริญ
เด็กหญิงภัทรนันท์ วงศ์รัตน์
อนุบาล 3/10
เด็กชายปวริศ บุญเกิด
เด็กชายนภัสรพี สนั่นเสียง
อนุบาล 3/11
เด็กชายปราชญ์ นาคมณี
เด็กหญิงพีรชยา เพียรลุประสิทธิ์
อนุบาล 3/12
เด็กหญิงวรินทร์ลดา สมสาร
เด็กหญิงนัยน์ ภูมิเจริญ