"The ultimate aim of education is the development of character"

วิชาเลือกเสรี Make your Passion Happen : การจัดการท่องเที่ยว

วิชาการจัดการท่องเที่ยว  :  การท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ  หากมีความรู้เท่าทัน เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันจะช่วยให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต  การเรียนภายในห้องเรียนโดยวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทางเพียงอย่างเดียวนักเรียนไม่สามารถลงมือปฏิบัติจริง หรือได้รับประสบการณ์ตรงได้    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2567  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5  ที่เลือกเรียนวิชาการจัดการท่องเที่ยว จำนวน 40 คน  ไปศึกษาดูงานภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง